เงื่อนไขการขอใบกำกับภาษี

ก่อนกด "ยืนยันการสั่งซื้อ" ท่านสามารถ คลิก "ต้องการออกใบกำกับภาษี" เพื่อระบุข้อมูลใบกำกับฯ ให้ถูกต้องและครบถ้วน(กรณีไม่ระบุข้อมูล ไม่สามารถขอรับฯย้อนหลัง)

หลังจากได้รับสินค้าแล้ว 3-5 วันทำการ ดาวโหลดใบกำกับฯ แบบ E-tax ได้ที่ http://etax.lion.co.th/portal

 

หมายเหตุ : ช่องทาง Line My Shop และ TikTok กรณีต้องการใบกำกับภาษี ท่านสามารถแจ้งขอรับฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันสั่งซื้อ หากเกินระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถขอย้อนหลังได้
โปรดตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์

Back to Top