ข้อกำหนดและเงื่อนไข LION Coins

LION Coins คืออะไร?

LION Coins คือคะแนนสะสมรูปแบบหนึ่งในเว็บไซต์ lionshoponline.com

การได้รับ LION Coins :
1) ซื้อสินค้าในเว็บไซต์ lionshoponline.com / Line : @LIONFAMILY ตามมูลค่าที่กำหนด เช่น ทุกๆ 100 บาท ได้รับ 1 Coins
2) ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
3) รับ LION Coins เนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด แคมเปญพิเศษ ฯลฯ

การซื้อสินค้าในเว็บไซต์ lionshoponline.com / Line : @LIONFAMILY คุณจะได้รับ Coins ภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับสินค้าเรียบร้อย และสามารถนำ Coins ไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป

การใช้ LION Coins :
1) ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในเว็บไซต์ lionshoponline.com / Line : @LIONFAMILYโดย 1 LION Coins = 1 บาท


เงื่อนไขเพิ่มเติม
1) ใช้ Coins ได้สูงสุด 25% ของยอดซื้อ ไม่มีขั้นต่ำ (หลังหักส่วนลดอื่นๆแล้ว) คำนวณแบบปัดเศษทศนิยมลง เพื่อให้สัดส่วนการใช้ LION Coin เป็นส่วนลด มีมูลค่าไม่เกิน 25% ของยอดชำระเงิน ตามที่บริษัทฯกำหนด
2) LION Coins มีอายุ 365 วัน โดยจะหมดอายุ ณ วันที่ครบ 365 วัน นับจากวันที่ได้รับ
3) คุณสามารถตรวจประวัติการได้รับ/ใช้ LION Coins ได้ที่ >>>>> lionshoponline.com/amrewards/history/

Back to Top